back  
Title: China/Avant-Garde
Title (Other Language): 中國現代藝術展
Alternative Title: zhong guo xian dai yi shu zhan | (China Modern Art Exhibition) | (Chinese Modern Art Exhibition)
: GAO Minglu(高名潞)
Description: This small catalogue accompanies the exhibition 'China/Avant-Garde' which was held at the China Art Gallery in Beijing in February 1989. Preface by Gao Minglu, list of selected works as well as some of their images are included in the catalogue.

Please note that some of the participating artists are not listed below. The artists listed below are only those listed in the catalogue.
Access Level: On-site
Location Code: EXS.CHN.CAG (Closed Stack)
Language/s: Chinese - Simplified, English
: XU Bing(徐冰), GU Wenda(谷文達), HUANG Yongping(黃永砅), WU Shanzhuan(吳山專), TANG Song(唐宋), Shuru FAN(范叔如), HOU Hanru(侯瀚如), YANG Jiechang(楊詰蒼), WEI Guangqing(魏光慶), SONG Haidong(宋海冬), WANG Luyan(王魯炎), GU Xiong(顧雄), ZHAO Bowei(趙柏巍), SHEN Qin(沈勤), REN Jian(任戩), LIANG Yue(梁越), GUAN Ce(管策), LIANG Shaoji(梁紹基), YE Yongqing(葉永青), ZHANG Xiaogang(張曉剛), MAO Xuhui(毛旭輝), WANG Guangyi(王廣義), ZHANG Peili(張培力), LIU Yan(劉彥), SHU Qun(舒群), YANG Shu(楊述), PAN Dehai(潘德海), ZUO Zhengyao(左正堯), XU Lei(徐累), GENG Jianyi(耿建翌), DING Fang(丁方), CHEN Haiyan(陳海燕), ZHU Yan(朱岩), XU Weide, SHEN Xiaotong(沈小彤), LUO Ying(羅瑩), CAO Xiaodong(曹小東), XU Jin(徐進), LIN Chun(林春), XIN Haizhou(忻海洲), XIAO Lu(肖魯), WANG Youshen(王友身), DING Yi(丁乙), SONG Yonghong(宋永紅), QIU Deshu(仇德樹), LI Bangyao(李邦耀), GUO Wei(郭偉), LI Shan(李山), SONG Yongping(宋永平), LU Shengzhong(呂勝中), YU Jiyong(余積勇), CAO Dan(曹丹), YU Youhan(余友涵), SONG Gang(宋綱), WANG Chuan(王川), CHEN Zhen(陳箴), GUAN Wei(關偉), CAO Yong(曹涌), YAN Binghui(閻秉會), LIU Xiangdong(劉向東), XU Hong(徐虹), MENG Luding(孟祿丁), WANG Gongyi(王公懿), ZHU Xiaohe(朱小禾), WANG Ziwei(王子衛), WU Shaoxiang(吳少湘), CHEN Yufei(陳宇飛), YIN Qi(尹齊), ZHANG Jie(張捷), JIANG Hai(江海), CHEN Wenji(陳文驥), GU Liming(顧黎明), JIA Bo(賈泊), XIAO Feng(肖豐), WANG Jiang, QU Yan(渠岩), SHI Benming(施本銘), XIAO Xiaolan(肖小蘭), ZHANG Furong(張富榮), ZHANG Qun(張群), HUANG Yali(黃雅莉), WANG Jiping(王紀平), KONG Xiang(孔翔), ZHU Aiping(朱艾平), ZHU Zude(朱祖德), LIU Yonggang(劉永剛), FENG Guodong(馮國棟), LIU Weidong(劉衛東), WU Pingren(武平人), LI Yafei(李亞非), LÜ Huizhou(呂惠州), GU Dexin(顧德新), REN Xiaolin(任小林), Ah Xian(阿仙), (Group) Southern Artists Salon(南方藝術家沙龍), CHAI Xiaogang(柴小剛), WU Guoquan (黑鬼 Heigui), (Group) Concept 21(觀念21), FENG Lianghong(馮良鴻), WU Zhichun(吳志春), WANG Yuan(王原), CHU Mo(朱墨), JIAN Jun(健君), SUN Baoguo(孫保國), LUO Lifang(羅麗芳), CAO Heng(曹恆), CHENG Xiaoyu(成肖玉), YANG Shufeng(楊樹峰), LIN Jiahua(林嘉華), HU Jinli(胡金犁), WANG Lu(王魯), YE Fei(葉菲), ZHENG Sidian(鄭思鈿), DONG Chao(董超), LING Huitao(凌徽濤), SHENG Jun(盛軍), YU Shaoping(于少平), DING Defu(丁德福)
: HOU Hanru(侯瀚如), LI Xianting(栗憲庭)
Publisher/s: China Art Gallery | 中國美術館 , Beijing, China
Organiser/s: China Art Gallery
Venue/s: China Art Gallery, Beijing, China
Year of Publication: 1989
No. of Pages: 48
ISBN / ISSN: 7219010141
No. of Copies: 1
Media Image: China/Avant-Garde - cover
Content Type/s: catalogue
Keyword/s: 85 New Wave, group exhibition, Installation, Performance Art, Oil Painting, Mixed-Media, Print, Ink Painting, Sculpture, China